GoodHouse | Opšta bolnica Paraćin ukazala poverenje našoj firmi.
Održavanje higijene, bolnice, pošte, čišćenje,
17084
single,single-post,postid-17084,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Opšta bolnica Paraćin ukazala poverenje našoj firmi.

opsta-bolnica-1-paracin

Opšta bolnica Paraćin ukazala poverenje našoj firmi.

Opšta bolnica Paraćin osnovana je u jesen 1950-te godine u zgradi bivše Domaćičke škole, (sadašnja zgrada grudnog odeljenja). Imala je tri odeljenja, Opšte, Zarazno i Porodilište, sa ukupno 38 postelja. U početku funkcioniše samostalno, da bi se 1963. godine izvršila prva integracija sa Domom zdravlja u Medicinski centar Paraćin, koji 1991. godine ulazi u sastav Zdravsvenog centra Ćuprija. Zdravstveni centar Paraćin se 1999.god. izdvaja i postaje samostalna ustanova u čijem sastavu su Opšta bolnica, Dom zdravlja i Apoteka. Odlukom Vlade RS i Uredbom o planu mreže zdravstvenih ustanova, Opšta bolnica Paraćin se izdvaja iz sastava Zdravstvenog centra Paraćin i od 01.01.2013.godine ponovo je samostalna zdravstvena ustanova.

Bolnica Paraćin ima 171 postelju. Na osnovu Statuta i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ima tri sektora i to: sektor internističkih grana medicine u okviru kog su služba interne medicine sa koronarnom jedinicom, služba pneumoftiziologije, služba pedijatrije, kons. spec. službe: neurologije, psihijatrije sa dnevnom bolnicom i dermatovenerologije. Sektor hiurških grana ima sledeće službe, odeljenja i odseke; služba hirurgije, ortopedije, ginekologije i akušerstva sa neonatologijom, anestezije sa reanimatologijom i jedinicom intenzivne nege, kao i kons. spec. službe oftalmologije, ORL. U okviru sektora zajedničkih medicinskih delatnosti nalaze se služba za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, služba produženog lečenja i nege, služba radiološke i ultrazvučne dijagnostike, laboratorijske dijagnostike, fizikalne medicine i rehabilitacije, odeljenje transfuzije, odsek patologije, odsek medicinskog snabdevanja. Pored sektora medicinskih delatnosti, u okviru bolnice funkcionišu i dve službe i to: služba pravno-ekonomskih i služba tehničkih poslova.

Opšta bolnica Paraćin ima 365 zaposlenih radnika, od toga 76 doktora medicine i 210 medicinskih tehničara. U OB Paraćin godišnje se u proseku hospitalizuje oko 8000 pacijenata, godišnje se izvrši u proseku oko 2500 operacija u 5 operacionih sala i obavi 130.000 specijalističkih pregleda u ambulantama.

Bolnica Paraćin dobitnik je pet priznanja „Najbolji u stalnom unapređenju kvaliteta rada“, u kategoriji bolnica u opštinama do 100.000 stanovnika, za 2005., 2007., 2008., 2009. i za 2010-tu godinu, kada je poslednji put dodeljivana ova vrsta priznanja, od strane Ministarstva zdravlja.

Pored standardnih procedura iz oblasti delatnosti, uvedene su i nove zdravstvene tehnologije u svakodnevni rad ustanove i to: laparoskopska operacija žučne kese na odeljenju hirurguje, histeroskopske i laparoskopske intervencije u ginekologiji i artroskopske intervencije kolena u ortopediji, implantacija privremenih pejsmejkera na internom odeljenju, elektroencefalografija u odseku neurologije, kolor-dopler krvnih sudova, laboratorijske analize određivanja hormona i tumor markera, pato-histološke analize u novoosnovanoj službi patologije, metoda gel tehnologije u službi transfuzije, uzimanje matičnih ćelija iz pupčanika u službi ginekologije, endoskopska polipektomija u oblasti hirurgije kolona. U svakodnevni rad bolnice implementiran je informacioni sistem “Elektronska istorija bolesti“.

Na odeljenju pneumoftiziologije sprovodi se Projekat lečenja multirezistentne tuberkuloze. Psihijatrijska dnevna bolnica je uključena u Projekat borbe sa HIV infekcijom, primenom metadonske terapije kod intravenskih korisnika opojnih droga. Na odeljenju pedijatrije sprovodi se projekat „Bolnica prijatelj dece“, a na porodilištu „Bolnica prijatelj beba“.

Na podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga, svakako je, pored uvođenja novih zdrasvstvenih tehnologija i učešća u projektima, uticalo i to što je menadžment ustanove u proteklom periodu radio na poboljšanju uslova za lečenje pacijenata i nabavci nove opreme. Izvršena je rekonstrukcija internog i grudnog odeljenja i dogradnja sprata na internom odeljenju, izgrađen je objekat za tretman medicinskog otpada i prostor za smeštaj umrlih lica, asfaltiran prilaz tom objektu kao i prilaz objektu hirurgije, renovirano je dečje odeljenje. Nabavljen je veliki broj medicinskih aparata: digitalni rendgen aparat, mobilni rendgen aparat sa C lukom za operacionu salu, mamograf, dva ultrazvučna aparata, kardiološki ultrazvučni aparat, biohemijski i imunološki analizatori, oprema za patologiju, četiri inkubatora za novorođenčad, CTG aparati, EEG, EKG aparati, holter EKG-aparat za pejsmejker, videokolonoskop, videogastroskop, hirurški nož i set za polipektomiju, automatski parni sterilizator, adaptiran prostor za centralnu sterilizaciju, nabavljeni monitori, aparati za anesteziju, hirurški instrumenti, dva sanitetska kombi vozila, respiratori, inhalatori, spirometar, informatička oprema, automatska telefonska centrala, gasni kotao za grejanje i veliki broj manjih medicinskih i nemedicinskih aparata.

Više detalja na adresi: Opšta bolnica Paraćin

No Comments

Post A Comment